League Name State City
Smedley's Pool League Kansas Hutchinson
Swks-ok Kansas Hugoton
Test Kansas Wichita