Tournament Summary (complete)

Place Name Payout Calcutta
1 Xiao Wang 8 0 0
2 Yan Zhang 7 0
3 Xiangru Kong 6
3 Jianjun Wu 7
5 Yuxiang Wang 6
5 Lijia Luo 5
5 Alexander Brown 5
5 no player